Onderworpen aan de Internationale Conventie betreffende het Reiscontract.

 

INSCHRIJVING EN BETALING

De inschrijving voor een reis impliceert de kennisneming en het

aanvaarden door de reiziger van de algemene voorwaarden die eigen zijn aan de reis. Iedere inschrijving moet gepaard gaan met een voorschot zoals vermeld in onze brochure. Ten laatste 16 dagen voor afreis moet het saldo vereffend worden.

 

ANNULATIE DOOR DE REIZIGER

Het annuleren van de reis zal volgende kosten met zich meebrengen telkens de dag van vertrek niet inbegrepen:

• vaste dossierkosten: 15 euro/pers.

• van 41 tot 21 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan

20% van de prijs van de reis doch met een minimum van 50 euro/

pers.

• van 20 tot 14 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan

40% van de reis doch met een minimum van 75 euro/ pers.

• van 13 tot minder dan 8 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding

gelijk aan 100% van de prijs van de reis doch met een minimum

van 149 euro/pers.

• ingeval van afwezigheid bij vertrek: geen terugbetaling.

 

ANNULATIE DOOR DE REISORGANISATOR

De organisator mag zonder schadeloosstelling een reis afgelasten

of wijzigen wanneer zich buitengewone omstandigheden of gevallen van overmacht voordoen die de veiligheid van de reizigers in het gedrang brengen of wanneer het minimum aantal reizigers vereist voor de reis, niet bereikt werd.

 

ENKELE KAMERS

Worden op geen enkele manier gewaarborgd. Zij zullen volgens de

mogelijkheden van elk hotel toebedeeld worden. In geval een enkele kamer niet wordt toegekend zal het betaalde supplement uiteraard terugbetaald worden.

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

Vrijwillige of onvrijwillige schade door de reiziger toegebracht aan

derden, aan de vervoermiddelen, in het hotel enz. zijn ten zijne laste.

Een reiziger die de goede uitvoering van een reis in het gedrang

brengt kan onmiddellijk worden uitgesloten.

Alle gevolgen en kosten daaruit voortvloeiend blijven ten zijne laste

en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van vertraging, verlies, ongeval of elke andere schade opgelopen door de reiziger, wanneer een geval van overmacht de rechtstreekse of onrechtstreekse oorzaak is. Alle gegevens in deze brochure opgenomen werden ter goede trouw verzameld. De organisator is bijgevolg niet aansprakelijk voor vergissingen of foutief verkregen informatie.

De organisator kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor

eventuele drukfouten in de brochure. De organisator behoudt zich

het recht voor zijn verplichtingen geheel, of ten dele, door één of

meerdere onderaannemers te laten uitvoeren. Hij kan in dit verband

slechts verantwoordelijk worden gesteld in de mate waarin hij zich

niet zou hebben gedragen als een naarstig organisator bij de keuze

van de persoon die de verrichtingen uitvoert. In geen enkel geval kan AUTOCARS VANDEKERCKHOVE aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van bagage.

 

VREEMDE MUNT

Elk zorgt zelf tijdig voor de nodige vreemde munten voor uitgaven

onderweg en ter plaatse, voor de reis aanvangt.

 

VERZEKERING

Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. Ingeval zich iets zou voordoen met het voertuig dient iedereen rechtstreeks te onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij die het voertuig dekt. Buiten de autocar is iedereen zijn verzekeraar. De risico’s kunt U laten dekken door een speciale reisverzekering die uw annulatie, uw bagage en uw bijstand ter plaatse dekt. Uw reisagent zal U hieromtrent bijstand verlenen.

 

TOL

De reiziger is persoonlijk verantwoordelijk tegenover de douanediensten.

 

WISSELKOERSEN

Schommelingen van tarieven en wisselkoersen kunnen AUTOCARS

VANDEKERCKHOVE ertoe verplichten zonder voorafgaande verwittiging de prijzen aan te passen. Zo de verhoging meer dan 10 % bedraagt mag de reiziger het kontrakt opzeggen en dit schriftelijk binnen de 3 dagen na ontvangst van het bericht van prijsverhoging. In dit geval heeft hij het recht op terugbetaling van alle reeds gestorte bedragen aan AUTOCARS VANDEKERCKHOVE.

 

KLACHTEN

Moeten schriftelijk gebeuren via het reisburo, uiterlijk 10 dagen na

het einde van de reis.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door in te schrijven op een reis wordt aangenomen dat elke deelnemer kennis heeft genomen van en het eens is met bovenstaande voorwaarden. Voor eventuele geschillen is enkel de rechtbank van leper bevoegd.

 

PROFESSIONEEL AUDIOGIDS SYSTEEM:

Indien vermeldt, bezorgen wij de reiziger bij het begin van de reis de koptelefoon. Deze houdt de reiziger de ganse reis bij. Het audiogids systeem wordt elke ochtend aan de reiziger bezorgd en dient telkens ‘s avonds aan de gids terug worden bezorgd. De reiziger is tijdens de dag verantwoordelijk voor het audiogids systeem. Verlies of schade aan het systeem brengt een kost van 50 euro mee voor de reiziger. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor dit verlies.